Kategoria: Funkcje nauczyciela

Z WIĘKSZĄ PEWNOŚCIĄ

Z jeszcze większą pewnością możemy sądzić, że sprawdzian jest rzetelny, jeśli ta sama grupa wykonuje go dwukrotnie w odstępie tygodnia i za każdym razem kolejność uczniów w grupie pod względem uzyskanych punktów jest zbliżona. Wynik pomiaru wiedzy lub danej cechy ucznia uzyskany dzięki rzetelnemu sprawdzianowi nie zmienia się mimo upływu czasu. Rzetelny sprawdzian dostarcza nauczycielo­wi dokładnych i pewnych informacji, nie możemy jednak oczekiwać, że informacje uzyskane na podstawie jednego tylko sprawdzianu będą bez za­rzutu. Uczniowie mogą zgadywać odpowiedzi, nauczyciel pomylić się w licze­niu, uczeń może mieć lepszy lub gorszy dzień. Stąd możliwość zafałszowania informacji, niedostatecznej stałości i rzetelności wyników. Niżej opiszemy procedury podnoszenia wartości sprawdzianu.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂

TRAFNY SPRAWDZIAN

Sprawdzian jest trafny, kiedy rzeczywiście mierzy to, co jest przedmiotem naszego zainteresowania. Na przykład sądzimy, że sprawdzian mierzy stosu­nek uczniów do matematyki, a tymczasem mierzy on stosunek do nauczycie­la, który uczy ich matematyki; jest zatem nierzetelny. Oczywiście, jeżeli sprawdzian nie mierzy tego, co powinien, dostarcza informacji bezwartoś­ciowych dla nauczyciela, który chciałby na podstawie uzyskanych danych podejmować decyzje. Jak zobaczymy, można wpłynąć na to, by trafność sprawdzianów i testów nauczycielskich była większa.

 

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂

LITERATURA NAUKOWA

Literatura naukowa dotycząca kontroli i oceny jest przebogata. Koncep­cje pomiaru cech i konstruktów, takich jak inteligencja, osiągnięcia, osobo­wość, mają długą już tradycję intelektualną. Od blisko stu lat z wielką starannością bada się techniczną stronę konstruowania testów, wystawiania stopni i oceniania uzyskiwanych w toku kontroli informacji. W tym miejscu zajmiemy się trzema kwestiami istotnymi z punktu widzenia początkującego nauczyciela: wpływem stopni na uczniów, uprzedzeniami nauczyciela oraz znaczeniem, jakie dla rodziców mają informacje o wystawionych stopniach i innych wynikach oceniania.Ze zrozumiałych przyczyn jedno z najważniejszych i najczęściej powtarza­nych przez początkujących nauczycieli pytań brzmi: Czy stopnie i sposób ich wystawiania mają wpływ na uczenie się i jego efekty? Szczęśliwie pytanie takie stawiali sobie także naukowcy. Dzięki temu wiele wiadomo już o wpły­wie ocen i innych nagród zewnętrznych na uczniów.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂

ZŁOŻONA MATERIA

Pamiętać jednak trzeba, że materia jest złożona i powikłana, trudno więc o proste recepty.W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych niektóre uczelnie wyższe pozwalały studentom wybierać system oceniania: albo zwyczajne stopnie, albo zdał/nie zdał. Naukowcy wykorzystali tę okazję, aby porównać osiąg­nięcia studentów w obu systemach (na przykład Gold i in. 1971). Rezultaty rozmaitych badań były podobne: studenci uczyli się lepiej, gdy były wy­stawiane stopnie.Badania te objęły studentów, ale jaki byłby ich wynik w przypadku uczniów? W niezwykle interesujących badaniach Cullen z trojgiem współ­pracowników (Cullen i in. 1975) porównał osiągnięcia trzech grup uczniów szkoły średniej w zależności od rodzaju nagród zewnętrznych.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂